Polityka prywatności


Prywatność Użytkowników i bezpieczeństwo ich danych jest nadrzędnym celem

P.P.U.H. „DEJW” Dawid Biernat, dalej „My” lub „DEJW”. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić Twoje dane osobowe, którymi administrujemy. Zależy nam aby stosowane przez nas środki ochrony były skuteczne i dawały gwarancję poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych.


Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, np. Twoje imię i nazwisko, numer telefonu.


Przetwarzanie to wszelkie operacje wykonywane na Twoich danych osobowych np. pozyskiwanie czy analizowanie danych na potrzeby świadczenia usług.


Niniejszy dokument dotyczy danych osobowych i innych informacji jakie od Ciebie otrzymujemy. Dowiesz się z niego jakie operacje przetwarzania danych osobowych mogą być realizowane w ramach działalności DEJW i jak się odbywają.


Kto administruje Twoimi danymi osobowymi?


Administratorem Twoich danych osobowych jest P.P.U.H. „DEJW” Dawid Biernat z siedzibą w Łososina Górna 91, właściciel aplikacji mobilnej smsAdminPark oraz portalu smsadminpark.pl (dalej “aplikacja smsAdminPark”). Administrator to podmiot, który decyduje o tym, jak wykorzystuje się Twoje dane osobowe.


DEJW stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem, przypadkową utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i zapewnia aby taką samą ochronę danych stosowały podmioty współpracujące, którym powierzył dane do przetwarzania.


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych jeśli masz wątpliwości lub pytania co do Twoich praw. Skontaktujesz się z nim pod adresem mailowym info@dejw.pl


adres pocztowy:


Inspektor Ochrony Danych

P.P.U.H. „DEJW” Dawid Biernat Łososina Górna 91

34-600 Limanowa


Skąd mamy Twoje dane?


Otrzymaliśmy je bezpośrednio od Ciebie w procesie zakładania Konta DEJW i w trakcie Twojego korzystania z aplikacji smsAdminPark, a także z innych źródeł, zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków weryfikujemy czy mamy podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez P.P.U.H. „DEJW” Dawid Biernat?


Zapewniamy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami szczególnymi.


Gwarantujemy, że Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, a w przypadku jeżeli podstawą ich przetwarzania była dobrowolna zgoda, będziesz ją mógł odwołać w dowolnym momencie.


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania lub podjęcia innych czynności niezbędnych do realizacji zawartej z Tobą umowy, w tym do:Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród, zgodnie z regulaminem programu, konkursu lub akcji.


W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym DEJW jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne


Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?


Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.


Profilowanie danych osobowych przez DEJW polega na przetwarzaniu Twoich danych w sposób zautomatyzowany, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do: