pl

POBIERZ POBIERZ

REGULAMIN SERWISU smsadminpark.pl

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z sytemu dostępnego pod adresem smsadminpark.pl oraz określa wzajemne prawa i obowiązki użytkownika serwisu. Użyte pojęcia:

  • SMSAdminPark – System / aplikacja internetowa , dostępna pod adresem www.smsadminpark.pl, umożliwiająca korzystanie z miejsc postojowych na wybranych parkingach za pomocą komunikacji poprzez standardowy kanał SMS oraz WWW
  • Administrator - właściciel SMSAdminPark. Firma PPUH DEJW BIERNAT DAWID, ul. Łososina Górna 91, 34-600 Limanowa, REGON 492005832, NIP 7371708582
  • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu SMSAdminPark
  • Parking SMSAdminPark - płatne miejsca parkingowe na parkingach i strefach płatnego parkowania obsługiwanych oraz mające swoją reprezentacje w serwisie SMSAdminPark
  • Wirtualny Portfel - stan środków finansowych na koncie Użytkownika, bez możliwości wartości ujemnych.

§2

Celem SMSAdminPark jest umożliwienie jego użytkownikom łatwego i szybkiego dostępu do możliwości korzystania z Parkingów SMSAdminPark. System pełni rolę „mobilnego parkomatu” gdzie użytkownik za pomocą komunikacji przez standardowy kanał SMS bądź mobilną stronę www aplikacji może rozpocząć lub zakończyć parkowanie/postój na Parkingach SMSAdminPark . Komunikacja SMS odbywa się przez standardowy kanał sms (SMSAdminPark odbiera i wysyła wiadomości sms za pośrednictwem usługodawcy SMSAPI.pl) - użytkownik płaci za każdą wysłaną do SMSAdminPark wiadomość SMS opłatę zgodną z cennikiem jego operatora.

Użytkownik ma możliwość otrzymywania potwierdzeń o rozpoczęciu/zakończeniu parkowania tylko wtedy gdy ustawi opcje otrzymywania potwierdzeń w ustawieniach swojego konta. Potwierdzenia rozsyłane są przez system SMSAdminPark:

  • drogą SMS – na zdefiniowany w ustawieniach konta Użytkownika numer telefonu w przypadku kiedy Użytkownik rozpocznie/zakończy postój za pomocą wiadomości SMS – tylko wtedy gdy Użytkownik posiada wystarczające środki na swoim Wirtualnym Portfelu
  • drogą poczty elektronicznej – na zdefiniowany w ustawieniach konta Użytkownika adres e-mailowy w przypadku kiedy Użytkownik rozpocznie / zakończy postój poprzez aplikacje internetową SMSAdminPark

Użytkownik ma możliwość otrzymywania przypomnienia o parkowaniu tylko wtedy gdy ustawi opcje otrzymywania powiadomień w ustawieniach swojego konta. Powiadomienia rozsyłane są przez system SMSAdminPark:

  • drogą SMS – na zdefiniowany w ustawieniach konta Użytkownika numer telefonu, niezależnie od sposobu rozpoczęcia parkowania, tylko wtedy gdy Użytkownik posiada wystarczające środki na swoim Wirtualnym Portfelu

Opłata za każdą rozesłaną przez system SMSAdminPark wiadomość SMS (powiadomienie lub przypomnienie) pobierana jest z Wirtualnego Portfela Użytkownika zgodnie z cennikiem ustalonym na Parkingu SMSAdminPark na którym Użytkownik zaparkował. Cena może być różna w zależności od Parkingu SMSAdminPark.

W przypadku wysłania przez użytkownika błędnego SMS rozpoczynającego/kończącego postój, tzn. SMS który zawiera błędną składnię (treść SMS nie jest zgodna z wymaganym schematem), system SMSAdminPark, nie podejmie żadnej akcji, a więc rozpoczęcie/zakończenie parkowania nie będzie skuteczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na treść wysyłanego SMS. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za SMS wysyłane przez Użytkownika, których treść jest niezgodna z wymaganym schematem. Użytkownik nie jest informowany zwrotnie o błędnie wysłanym SMS. Po rozpoczęciu parkowania z wirtualnego portfela Użytkownika odejmowana jest opłata wg. taryfy obowiązującej na wybranym przez niego Parkingu SMSAdminPark. Użytkownik przed rozpoczęciem parkowania za pomocą aplikacji internetowej SMSAdminPark, jest dokładnie i wyraźnie informowany o stawce taryfy obowiązującej na wybranym przez niego Parkingu SMSAdminPark. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany stawek za postój pojazdów na Parkingu SMSAdminPark. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stawki za parkowanie pojazdu na Parkingu SMSAdminPark, w dniu parkowania.

Doładowanie wirtualnego portfela na koncie użytkownika jest możliwe za pomocą usługi płatności internetowych obsługiwanych przez http://www.dotpay.pl/. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową przeprowadzane są tylko wówczas, jeżeli dostępne są kanały płatności dla transakcji kartą. Doładowanie poprzez płatności internetowe jest potwierdzane poprzez wysłanie użytkownikowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

§3

W ramach serwisu internetowego SMSAdminPark Administrator rozróżnia użytkowników tymczasowych i użytkowników pełnych. Użytkownik tymczasowy nie ma w ogóle dostępu do systemu SMSAdminPark. Użytkownik pełny ma dostęp do systemu po przejściu procedury rejestracji (w tym akceptacji niniejszego regulaminu) oraz logowania.

§4

System nie oferuje również możliwości kupna jakiegokolwiek programu czy usługi. Środki zgromadzone w portfelu mogą być przeznaczane jedynie do korzystania z Parkingów SMSAdminPark.

§5

Administrator nie odpowiada za zwłokę operatora sieci komórkowej w przypadku błędu czy opóźnienia w przetwarzaniu SMSa Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłane wiadomości SMS, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wysłane SMSy z konta telefonicznego innej osoby. Wszelkie roszczenia właściciela telefonu lub/i komórkowego numeru telefonicznego dotyczące wykorzystania jego własności przez inną osobę dotyczyć mogą wyłącznie tej osoby - z pominięciem jakiejkolwiek odpowiedzialności serwisu Administratora. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu nieznajomości przez Użytkownika opłat za wysłanie wiadomości tekstowych SMS, których wysokość zawsze podaje Administrator w stosownym i dobrze widocznym miejscu serwisu SMSAdminPark. Wszystkie opłaty są podawane w kwotach brutto.

§6

SMSAdminPark na swojej stronie internetowej czy serwerze nie przechowuje żadnych plików lub programów chronionych prawem autorskim Administrator nie udostępnia i nie będzie udostępniał żadnych plików lub programów chronionych prawem autorskim z jego naruszeniem. Ewentualne programy, które mogą być przedmiotem udostępnienia bezpośrednio z serwisu SMSAdminPark posiadają zgodę ich autorów (lub/i podmiotów którym przysługuje prawo autorskie do programów lub plików) na ich udostępniania przez serwis SMSAdminPark. Dane wprowadzane do systemu przez osobę Użytkownika, który dokonuje rejestracji, są wprowadzane przez Użytkownika dobrowolnie. Administrator nie odpowiada za treść wprowadzanych przez Użytkownika danych i informacji. Dane wprowadzane przez Użytkownika są przetwarzane przez Administratora zgodnie z prawem polskim i tylko w zakresie niezbędnym do poprawnego funkcjonowania aplikacji oraz korzystania przez Użytkownika z systemu SMSAdminPark, na co Użytkownik wyraża zgodę.

§7

Administratorowi przysługuje prawo do zmiany bądź usunięcia treści znajdujących się w serwisie jak również do całkowitego, częściowego bądź tymczasowego zamknięcia strony. O wszystkich istotnych zmianach Administrator będzie informował Użytkownika z min. miesięcznym wyprzedzeniem poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Użytkownika.

§8

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe, niezgodne z treścią regulaminu korzystanie ze strony bądź usługi oraz za niezrozumienie przez użytkownika charakteru usługi. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem SMSAdminPark Użytkownik może to zgłosić Administratorowi w formie e-mailowej na adres: smsadminpark@dejw.pl Administrator wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem serwisu i strony internetowej rozwiązywać będzie bez zbędnej zwłoki w możliwie najkrótszym czasie.

§9

Użytkownik musi posiadać naklejkę/identyfikator smsAdminPark naklejony/umieszczony na przedniej szybie pojazdu. Identyfikator jest dostępny na stronie smsadminpark.pl oraz adminpark.pl. Można nabyć również w Biurze SPP danego miasta. Brak identyfikatora jednoznaczny jest z brakiem możliwości weryfikacji wniesionej opłaty.

§10

Administrator rezerwuje sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji na stronie www.smsadminpark.pl. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo wiążącej interpretacji niniejszego regulaminu.